ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.05.2567
10

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประชุมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก (กรอ.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 4/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมเขื่อนทดน้ำท้ายเมือง รวมทั้งรับทราบสรุปรายงานสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดฯ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.05.2567
14

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม2567 เวลา 09.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายพชรเสฎฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขั้น 7 ศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

04.10.2566

29.11.2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

30.03.2566

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 ลว. 30 มีนาคม 2566 (บจก.ทรายชัยประเสริฐ)

24.03.2566

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 ลว. 24 มีนาคม 2566 (หจก.จุ้ยเจริญ)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03