วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวดุจดาว รุ่งเชตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กำชับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้มีแนวทางการทำงานที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก